Статья 190 Украина

Уголовный кодекс украины ст190 ч4 — Yk-md.ru

Статья 190 Украина

Скорее всего, банк таким образом пытается Вас «припугнуть» и таким образом стимулировать оплату кредита, поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ст.

190 УК Украины предусматривает: «Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою«, причем без этих квалифицирующих признаков «обман» или «злоупотребление доверием» не будет объективной стороны преступления, следовательно, не будет и самого преступления.

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпіло
го, з метою введення в оману потерпілого.

Таким чином, обман може мати як активний (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події), так і пасивний (умисне замовчування юридичне значимої інформації) характер.

У другому випадку для наявності шахрайства необхідно встановити, що бездіяльність винного призвела до помилки потерпілого щодо обов`язковості або вигідності передачі майна (права на майно) шахраєві, була причиною добровільної передачі потерпілим майнових благ.

Якщо особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чу жою помилкою, виникненню якої вона не сприяла, вчинене не може визнаватися шахрайством.

Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні обставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого.

Зокрема, це може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості винного або інших осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб тощо.

За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо), у тому числі конклюдентних.

До найбільш поширених випадків застосування обману як способу шахрайства належать: вчинення різних угод щодо рухомого і нерухомого майна (купівля-продаж, оренда), коли потерпілому передається фальсифікований товар або предмети гіршої якості, або ж предметом угоди виступають фіктивні предмети, які не існують Е об`єктивній реальності або не належать винній особі; незаконне отримання пенсій, субсидій, інших видів соціальної допомоги на підставі підроблених документів: обманне отримання попередньої оплати (авансу) за надання товарів чи послуг.

Зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власником чи володільцем майна.

Такі стосунки можуть виникати внаслідок особистого знайомства, родинних або дружніх зв`язків, рекомендацій інших осіб, зовнішньої обстановки, цивільно-правових або трудових відносин, соціального статусу винного чи інших осіб тощо.

Як шахрайство, вчинене шляхом зловживання довірою, слід розглядати отримання кредиту, попередньої оплати за товари чи виконання робіт (авансу), укладення договору позики, укладення договору прокату тощо без наміру повернути отримані кошти чи інші матеріальні цінності, виконати відповідну роботу, повернути борг чи отримані у користування речі.

Санкции за мошенничество:

— штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

— мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

-. мошенничество, совершенное в крупных размерах (преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан), или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

— мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан) или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ваше предположение о том, что если вы выполнили обязательство перед другим банком, то Вы не можете быть наказаны, скорее всего, ошибочно. То. что Вы являетесь добросовестным плательщиком по другому кредиту свидетельствует лишь о Вашей положительной кредитной истории, но не может быть основанием для освобождения от ответственности по деянию, которое содержит признаки преступления.

Уголовный кодекс Украины
Статья 190. Мошенничество

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) —

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, —

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Уголовный кодекс украины ст190 ч4

Дата 03.08.2014

Имя: Олег

Город: Киев

Вопрос

Доброго дня! Скажите, меня обвиняют по ч.4 ст.190 УК Украины (в мошенничестве, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Часть 4 вменяется прокурором потому, что ущерб составляет около 35 миллионов гривен, то есть в особо крупных размерах.

Однако ч.4 ст. 190 изложена как «мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой» и в этой части законодательством не предусмотрено «совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники».

Правильна ли применена классификация в инкриминируемом мне преступлении? И может ли служить главным критерием доказательства моей вины лишь то что я с заблокированной карты покойной жены якобы переводил деньги на свою карту, воспользовавшись ошибкой программы, возникновению которой я не способствовал.

Ответ

Для ответа на ваш вопрос, к тому же по такому сложному делу, нужна очная юридическая консультация. Кроме того для того чтоб определить правильная квалификация по мошенничеству или нет необходимо ознакомление с материалами дела. Я не буду брать на себя ответственность и вводить вас в заблуждение. Если интересно, приходите на юридическую консультацию по уголовному делу.

Ст 190 УК РФ с ми

Статья 190 Украина

Нет практики, редкая статья (.

уголовно процессуальный кодекс украины за групповое мошенничество-какая статья, меры наказания

Статья 190. Мошенничество 1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество) — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. 2.

Мошенничество, совершенное повторно или по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ ГРУППОЙ ЛИЦ, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

отстранение от сала нагод. это самое страшное наказание для хохла .только горилки его не лишайте а то он брехать начнет .

скажите пожалуйста, 2 статьи 185 ч. 2 и 190 ч. 2 УК Украины какой приговор может быть если нет уже конфликта сторон

Нужно писать заявление на \»мировую\».

Попадают ли статьи 222, 190 и 330 УК РФ под амнистию в 2011 году?

Вы что, уважаемый Стас, до сих пор ещё не догнали значение слова \»амнистия\» в нашей Раше? На самом деле в этой стране можно кого угодно когда угодно посадить или отпустить, при этом пользуясь официальными законами-указами-приказами-постановлениями-поправками. Так что наиважнейшим фактором было, есть и будет позитивное сближение с исполнителями на всех уровнях .

как определить размер ущерба по статье 190 УК Украины?

У статтях 185 — 191 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п\'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

мошейничество как его доказать и статья

ст 190 УК Украины, каждый вид мошенничества доказывается посвоему… нужна картина конкретного вопроса…

Мошенничество — ст. 159 УК РФ. теперь по частям статьи: 1.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Выбирайте!

Считаете, что Вас обманули,обращайтесь с заявлением в милицию,проведут проверку. Виновность будут доказывать правоохранительные органы. УК РФ Статья 159. Мошенничество 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

здесть все грамотные про статью тебе написали но доказать сложновато. Опиши ситуацию целиком тогда подскажу а пока только скажу что брать с поличным

Статья конечно 159 УК РФ ее Вам уже подробно описали, а вот с доказыванием есть одна проблемма, сложность доказывания состоит в том, чтоб доказать что человек изначально имел умысел на хищение, например: человек взял деньги в долг на 1 год, срок прошел, Вы требуете свои деньги, а он Вам заявляет извиняйте денег нет и в ближайшее время точно не будет.

В этой истуации следствию необходимо доказать, что на момент когда деньги брались, тот, кто брал, и не собирался их возвращать, ведь может быть он их кудато вложил, с процентов собирался вернуть, а деньги прогорели и.т.д Важно и достаточно сложно доказать именно умысел на хищение или приобретение права.

Если у ВАС конкретный случай можете обратиться, будем разбираться. Удачи

кроме состава преступления предусмотренного ст.159 УК РФ надо знать и уметь применять нормы постановлений Пленумов верховного суда. например № 51 от 27.12.07 г.

Для начала нужно понять как это слово пишется, а потом открыть учебник

Ст. 159 УК РФ. Доказывать нужно материалами уголовного дела.

много ли шансов у подсудимого ,осуждённого по статье 190 часть 2 уголовного кодекса Украины на освобождение под подписку

Мало — там санкция более трех лет, а это значит допустимо содержание под стражей как мера присечения.

Дубль 2 Какое максимальное наказание… по ст.157 Ч1 УК РФ применяется сейчас?Долг по алиментам 190.000 руб

Привл

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 1.

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, -наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.2.

Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей -наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Мне торчит 350 тыс. и никто не чешется.

Зачем его арестовывать? Пусть улицы метет.

Потому что там,где проживает осужденный,видимо, еще не созданы условия для отбывания ареста,который предусмотрен санкцией ст.157 УК РФ.Исполнение данного вида наказания невозможно именно по этой причине.

зачем вам арест? а кто работать может?невозможет потому, что некуда сажать!

Источник: http://legaladvice4free.ru/statjya_190_uk_rf.html

Источник: http://uc-impulse.ru/%D1%81%D1%82-190-%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%84-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8/

Статья 190 УК Украины – мошенничество | Юридическая самооборона

Статья 190 Украина

В современном мире мошенничество становится довольно распространенным преступлением. Мошенники действуют в интернете, по телефону, на улице, в транспорте. Их фантазия не имеет границ, поэтому схемы становятся все более изощренными. Чаще всего жертвами являются люди пожилого возраста и одинокие люди, но, к сожалению, никто не застрахован от этого.

В этой статье рассмотрим понятие мошенничества, какая статья за мошенничество предусмотрена в Уголовном кодексе Украины (далее – УК Украины), основные элементы состава такого преступления, наказание за его совершение, квалификационные признаки, отличие от других деяний и правила поведения для того, чтобы не стать жертвой.

Мошенничество – статья 190 Уголовного кодекса Украины

Статья за мошенничество в Украине входит в Особенную часть Уголовного кодекса Украины как преступление против собственности. Простой состав является преступлением небольшой тяжести, но уже ч. 2 ст. 190 кодекса предусматривает преступление средней тяжести, ч. 3 – тяжкое преступление, а в ч. 4 — особо тяжкое.

Согласно ст. 190 Уголовного кодекса мошенничество– это завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество считается законченным с момента перехода чужого имущества во владение мошенника или с момента получения им права распоряжения таким имуществом. То есть правонарушение имеет материальный состав и для того, чтобы считать его законченным должны наступить последствия в виде имущественного вреда потерпевшему.

Основные элементы состава преступления

Предметом данного преступления является любое имущество или право на него, подтвержденное определенным документом.

Основным признаком является способ его совершения. Исходя из определения, можно выделить два способа мошенничества:

 • обман;
 • злоупотребление доверием.

Обман состоит в сообщении неправдивой информации или умалчивании любых сведений с целью завладения чужим имуществом или получения права на него. Форма обмана может быть разной: устная, письменная, в электронном сообщении и т.д.

Например, так называемое телефонное мошенничество, которое стремительно набирает популярность. Мошенник может представиться сотрудником полиции и сообщить о том, что ваш родственник попал в неприятную ситуацию, был задержан полицией и так далее.

Для решения этого вопроса, конечно же, необходима определенная сумма денег, которую нужно куда-то привезти, передать, отправить.

Мошенники набирают, как правило, номера наугад и довольно часто сама жертва подсказывает им необходимые данные для такой аферы.

Распространенным видом обмана является и сообщение о выигрыше в лотерею или в любом другом розыгрыше.

Для получения своего «залуженного» приза потерпевшему необходимо отправить СМС на какой-то номер, перечислить определенную сумму на какой-либо счет.

Как правило, после такой радостной новости о выигрыше человек теряет бдительность. Поэтому сразу после перевода денег на счет, злоумышленники пропадают, поскольку своей цели они достигли.

Мошенничество при продаже авто не является редким явлением, а в последнее время подобных случаев регистрируется все больше. Например, мошенник просит внести предоплату, чтобы таким образом забронировать авто за вами. После получения аванса продавец исчезает.

Злоупотребление доверием – это вид обманных действий, с помощью которых мошенник получает имущество или право на него, используя доверительные отношения с потерпевшим (на основании дружбы, родственных связей, знакомства, служебных взаимоотношений и т.д.). Например, преступник входит в доверие к потерпевшему и предлагает помочь купить ему машину, а после передачи ему денег (до покупки машины) исчезает.

Довольно часто в судебной практике встречаются случаи, когда мошенник, пользуясь доверием, получает аванс за работу, которую он не собирается выполнять.

Важно обратить внимание на отношение потерпевшего к происходящему. Он уверен, что все его действия являются законными, добровольными и выгодными для него. Мошенник же действует с корыстной целью и прямым умыслом на завладение чужим имуществом либо получение права на него.

Совершить такое преступление может любой человек, который достиг 16 лет и является вменяемым.

Статья мошенничество в УК Украины построена из четырех частей, каждая из которых имеет свои квалифицирующие признаки, а именно:

 • Повторность – это совершение двух или более преступлений, которые предусмотрены одной статей или одной частью статьи. Как правило, этот признак очень популярен среди мошенников.

Повторности не будет, если за ранее совершенное преступление:

 1. мошенник был освобожден от уголовной ответственности;
 2. судимость была снята /погашена в установленном порядке;
 3. прошли сроки давности для привлечения лица к ответственности.

Также Уголовным кодексом установлено, что для данного преступления повторность будет составлять совершение иных преступлений, предусмотренных другой статьей, а именно кражи, грабежа, разбоя и иных.

 • Мошенничество совершается по предварительному сговору группой лиц, если в нем участвовали несколько лиц (два или более), заранее договорившиеся о совместном совершении.
 • Значительным убытком является причинения вреда на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. При квалификации по данному признаку обязательно учитывается материальное положение потерпевшего.
 • Преступление считается совершенным в больших размерах, если оно было совершено на сумму от 250 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 • Мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники проявляется в проведении незаконных операций, направленных на получение чужого имущества или права на него, используя обман или злоупотребление доверием. При этом данный квалифицирующий признак может быть установлен только в операциях, которые невозможны без электронно-вычислительной техники (например, электронные платежи, операции по безналичным расчетам).
 • Мошенничеством в особо крупных размерах считается совершение преступления на сумму от 600 и более необлагаемых минимумов доходов граждан.
 • Преступление считается совершенным организованной группой, если в нём участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Этот вид является очень опасным и сложно раскрываемым.

Какое установлено наказание за мошенничество

Уголовная ответственность за мошенничество определяется в зависимости от квалифицирующих признаков, закрепленных в ст. 190 УК Украины, а именно:

Уголовная ответственность за мошенничество определяется в зависимости от квалифицирующих признаков, закрепленных в ст. 190 УК Украины, а именно:

Мошенничество без квалифицирующих признаков (ч. 1):

 • штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 2018 год – до 850 гривен);
 • гражданские работы на срок до 240 часов;
 • исправительные работы на срок до 2 лет;
 • ограничение свободы на строк до 3 лет.

Совершение мошенничества повторно, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее за собой значительный убыток для потерпевшего (ч. 2):

 • штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (по состоянию на 2018 год – от 850 до 1700 гривен);
 • исправительные работы от 1 до 2 лет;
 • ограничение свободы на срок до 5 лет;
 • лишение свободы на срок до 3 лет.

Мошенничество, совершенное в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3):

 • лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Совершение мошенничества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4):

 • лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следует учитывать, что при решении данного вопроса суд назначает такое наказание, которое было бы необходимым и достаточным для предупреждения совершения новых преступлений и для исправления виновного.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Украины «Про практику назначения судами уголовного наказания» от 24.10.2003 №7 в каждом конкретном случае при назначении наказания суды должны так же учитывать личность подсудимого, тяжесть совершенного и обстоятельства, которые отягощают или смягчают наказание.

Как отличить мошенничество от похожих действий

Как было указанно выше, особенностью данного правонарушения является добровольность действий потерпевшего. Поэтому согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике в делах о преступлениях против собственности» от 11.

2009 № 10, если пострадавший не мог оценить и понимать смысл и характер своих действий или руководить ими в силу возраста, физических или психических недостатков, то такие действия не считаются добровольными.

Такое преступление будет квалифицированно при наличии оснований как кража, поскольку такие действия совершаются без воли человека и тайно.

Если обман или злоупотребление доверием были лишь способом получения доступа к имуществу и имущество изымалось тайно или открыто, тогда такие действия будут расценены как грабеж, кража или разбой при наличии соответствующих оснований. Например, человек просит у прохожего телефон для совершения срочного звонка, но после его получения сбегает в неизвестном направлении. Такие действия могут быть квалифицированы как грабеж.

Очень тонкая грань существует между мошенничеством и гражданско-правовыми отношениями. В основном эти действия отличает субъективная сторона – наличие умысла и корыстной цели. Например, человек получает кредит в банке.

Тут существует два пути: либо он имеет умысел на совершение мошенничества и не собирается отдавать полученные денежные средства, либо в силу финансовых трудностей он не может вернуть кредит в срок, но умысел на завладение чужим имуществом у него отсутствует.

Следует различать уголовную и административную ответственность за совершение мошенничества. Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за мелкое хищение чужого имущества. За совершение такого правонарушения предусмотрены следующие наказания:

 • штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан;
 • исправительные работы на срок до 1 месяца с вычетом 20% заработанного;
 • административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Следует заметить, что административная ответственность наступает только в случае мелкого хищения чужого имущества, то есть его стоимость должна быть больше 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан.

Как не стать жертвой мошенника

К сожалению, жертвой может быть каждый. Единого способа избежать такой участи нет. Поэтому существуют универсальные правила, которым необходимо следовать:

 • мошенничество – это интеллектуальное преступление. Поэтому гарантом вашей безопасности должны быть бдительность, критичный ум и здравый смысл;
 • не стоит доверять незнакомым людям;
 • не стоит сообщать информацию о себе и своих близких;
 • необходимо больше задавать вопросов, уточнять детали, анализировать полученную информацию;
 • не принимать поспешных решений, поскольку мошенники очень часто совершают преступления путем влияния на психику человека;
 • необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. В одной из наших статей написано о том, как написать заявление о преступлении в полицию.
 1. Мошенничество в УК Украины – это незаконное присвоение чужого имущества или приобретение права на него путём обманаили злоупотребления доверием.
 2. Основными способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием. Результатом таких действий является добровольная передача потерпевшим имущества или права на него мошеннику.
 3. Размер наказания зависит от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков при его совершении.

Понравился материал? Будем благодарны за репост в соцсетях!

Источник: https://ursambo.com/pomoshh-v-ugolovnom-dele/kak-nakazyvajut-po-state-190-uk-ukrainy-moshennichestvo.html

Юрист в законе
Добавить комментарий